อัพเดตวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
  • ติดตั้งแผง
  • ทั้งหมด
 • Paris
 • 15,463.46

 • กิโลวัตต์
  • ติดตั้งอุปกรณ์
  • ทั้งหมด
 • Paris
 • 3047

 • แห่งทั่วประเทศ
  • การผลิตไฟฟ้า
  • ทุกโครงการ
 • Paris
 • 15,844,442.51

 • กิโลวัตต์ชั่วโมง
  • คาร์บอน
  • เครดิต
 • Paris
 • 8,101,263.45

 • กิโลกรัมคาร์บอน
  • สินค้าของเรา
  • ได้การรับรองจาก การไฟฟ้านครหลวง
  • และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค