อัพเดตวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567
  • ติดตั้งแผง
  • ทั้งหมด
 • Paris
 • 18,537.48

 • กิโลวัตต์
  • ติดตั้งอุปกรณ์
  • ทั้งหมด
 • Paris
 • 4488

 • แห่งทั่วประเทศ
  • การผลิตไฟฟ้า
  • ทุกโครงการ
 • Paris
 • 20,525,830.63

 • กิโลวัตต์ชั่วโมง
  • คาร์บอน
  • เครดิต
 • Paris
 • 10,494,857.20

 • กิโลกรัมคาร์บอน
  • สินค้าของเรา
  • ได้การรับรองจาก การไฟฟ้านครหลวง
  • และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค